VEŘEJNÝ PŘÍSLIB

Společnost F E D S s.r.o.
IČO 25411969, se sídlem Španělská 2, Praha 2 120 00
v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. vyhlašuje podle ustanovení § 850 až § 852
Občanského zákoníku tento veřejný příslib:

Společnost F E D S s.r.o. zastoupená výkonným ředitelem a jednatelem Ing. Michalem Bauerem se zavazuje, že:
  • každý, kdo v době od 1.1.2008 do odvolání získá pro společnost F E D S s.r.o. nového korporátního (firemního) klienta vyplněním Dotazníku potenciálního korporátního klienta dostupného na www.feds.cz

    získá prémii v podobě 4 000 Kč1. Nárok na tuto prémii vzniká pouze za úplného splnění těchto podmínek: mezi dotyčným korporátním (firemním) klientem a společností F E D S s.r.o. musí být uzavřena smlouva o poskytnutí služby „Zaměstnanecká poradna“ ze strany F E D S s.r.o. a prostřednictvím této poradny musí být zprostředkováno uzavření alespoň jedné smlouvy s některým z partnerů společnosti F E D S s.r.o.2

  • každý, kdo v době od 1.1.2008 do odvolání získá pro spolupráce s F E D S s.r.o. nového spolupracovníka na pozici „finanční konzultant“ vyplněním Dotazníku potenciálního konzultanta dostupného na www.feds.cz

    • získá prémii v podobě 1 000 Kč1. Nárok na tuto prémii vzniká pouze za úplného splnění těchto podmínek: dotyčná osoba musí absolvovat vzdělávací program F E D S s.r.o. (zejména úspěšně složit zkoušku profesní způsobilosti) a jejím prostřednictvím musí být zprostředkováno uzavření alespoň jedné smlouvy s některým z partnerů společnosti F E D S s.r.o.2

    • - nebo -

    • získá prémii v podobě 5 000 Kč1. Nárok na tuto prémii vzniká pouze za úplného splnění těchto podmínek: dotyčná osoba musí absolvovat vzdělávací program F E D S s.r.o. (zejména úspěšně složit zkoušku profesní způsobilosti) a jejím prostřednictvím musí být zprostředkováno uzavření alespoň dvaceti smluv v období šesti měsíců s některým z partnerů společnosti F E D S s.r.o.2

Prémie bude oprávněné osobě poukázána bez zbytečného odkladu po uplynutí 2 kalendářních měsíců od splnění některé z výše uvedených podmínek. Peněžní prémie bude poukázána na bankovní účet oprávněné osoby uvedený v Dotazníku potenciálního korporátního klienta či Dotazníku potenciálního konzultanta, věcná prémie bude zaslána na adresu trvalého bydliště nebo na kontaktní adresu uvedenou tamtéž. V případě, že nebude účet oprávněné osoby veden u banky s působností v České republice, případně se bude uvedená adresa pro zaslání věcné prémie nacházet mimo území ČR je vyhlašovatel oprávněn účtovat si poplatek na úhradu dodatečných nákladů.

Společnost F E D S s.r.o. si vyhrazuje právo tento veřejný příslib kdykoliv odvolat, avšak nároky vzniklé v době jeho platnosti zůstávají zachovány a budou řádně vyřízeny.


V Praze dne 06.12.2007.


Ing. Michal Bauer

jednatel F E D S s.r.o.

Akce neplatí pro příslušné regionální manažery, manažery obchodních skupin a rodinné příslušníky (osoby žijící
ve společné domácnosti) spolupracovníků F E D S.

1 Zákonnou podmínkou vyplacení této prémie je uzavření jednorázové Smlouvy o zprostředkování dle Občanského zákoníku.
2 Rozumí se řádné uzavření smlouvy při současném řádném zaplacení úhrady za uzavření smlouvy.

DOTAZNÍK POTENCIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
I. Údaje o potenciálním konzultantovi/korporátním klientovi:
Jméno a příjmení:
(potenciálního konzultanta/statutárního zástupce, ředitele, případně jiné kompetentní osoby potenciální korporátního klienta)
Kontaktní telefon:
Kontaktní email:
Jméno společnosti*:
Sídlo společnosti*:
Kontaktní adresa:1*
Webové stránky*
Předmět činnosti:*
II. Údaje o oznamovateli
Jméno a příjmení:
Kontaktní telefon:
Kontaktní email:
Bydliště:
Kontaktní adresa:1
Číslo účtu:

Výše uvedený oznamovatel tímto potvrzuje, že si není vědom žádné skutečnosti, která by byla překážkou v získání osoby/společnosti uvedené v části I. dotazníku jako konzultanta/korporátního (firemního) zákazníka pro společnost F E D S s.r.o. (zejména předchozích kontaktů uvedené osoby/společnosti s F E D S s.r.o.). Zároveň tímto poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

V
563346 Opište ověřovací kód!
1 Nevyplňujte, shoduje li se s adresou sídla společnosti, resp. bydliště uchazeče.
* Vyplňujte pouze v případě potenciálního korporátního klienta.

Optimalizováno pro IE 6+, Firefox 1.5, Opera 8(c) FEDS s.r.o. všechna práva vyhrazena - Created by EsolutionsCompany.net